• Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU 

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Turbodiesel24.pl względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
  2.1. pisemnie na adres: Turbodiesel24.pl ul. Nałęczowska 40A, 20-701 Lublin; 
  2.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@regenerowane.com ;
 3. Klient w opisie reklamacji powinien wskazać następujący zakres danych: (1) informację i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia wady; (2) żądanie sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) dane kontaktowe składającego reklamację. Klient zobowiązuje się również do dostarczenia – wraz z formularzem reklamacyjnym, dowodu zakupu reklamowanego towaru (w szczególności: paragon fiskalny lub faktura VAT), a w przypadku dochodzenia roszczeń z tytułu udzielonej gwarancji także karty gwarancyjnej.  
 4. Turbodiesel24.pl ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie ustawowym.
 5. Zwracany Produkt powinien być kompletny, tj. wyposażony w fabryczne elementy oraz powinien być wolny od uszkodzeń mechanicznych, w szczególności uszkodzeń charakterystycznych dla wypadku.
 6. Turbodiesel24.pl udziela gwarancji na oferowane produkty. Okres obowiązywania gwarancji, uzależniony jest od danego rodzaju produktu. Dokument gwarancyjny przesyłany jest przez Turbodiesel24.pl wraz z Produktem.
 7. Procedura zwrotu Produktu, w ramach udzielonej gwarancji, przebiega na zasadach opisanych w niniejszym rozdziale.

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. Jeżeli Klient jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Turbodiesel24.pl , bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Turbodiesel24.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (złożonego na piśmie przesłanym pocztą na adres sklepu: Turbodiesel24.pl ul. Nałęczowska 40A, 20-701 Lublin lub pocztą elektroniczną na adres email Turbodiesel24.pl : biuro@turbodiesel24.pl) oraz dostarczyć do siedziby firmy zwracany produkt w stanie nienaruszonym w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od dnia dokonania zakupu.
 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje, jeżeli opakowanie w które Produkt został zapakowany uległo rozerwaniu bądź zniszczeniu a Produkt nosi znamiona używania bądź montażu.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Regenerowane.com zwróci Klientowi wartość wpłaty za produkt z potrąceniem kosztu wysyłki niezwłocznie po dostarczeniu do siedziby firmy zwracanego produktu w stanie nienaruszonym.
 5. Turbodiesel24.pl dokona zwrotu płatności na numer rachunku bankowego wskazanego przez klienta w formularzu odstąpienia od umowy. 
 6. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 7. Adres do zwrotów : Turbodiesel24.pl ul. Nałęczowska 40A, 20-701 Lublin